مسئولیت هنرآموز

    لباس هرانسان پرچم وجود اوست پرچمی است که او برسر در خانه ی وجود خود نصب کرده است و با آن اعلام می کند که از کدام فرهنگ تبعیت می کند .همچنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود اعتقاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می کند هر انسان نیز مادام که به یک سلسله ارزش ها وبینش ها معتقد باشد لباس متناسب با آن ارزش ها وبینش ها را از تن بدر نخواهد کرد.

از کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی  تالیف دکتر حداد عادل

      کلمه لباس در فارسی .واژه های پوشش . تن پوش و پوشاک را تداعی می کند لباس برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغییر شکل آن به نحوی زیبابه کار می رودیعنی لباس برای پوشاندن تن و نه نمایاندن آن برای هر طبقه ای قابل فهم باشد منشا اصلی پیدایش لباس محفوظ ماندن از (سرما و گرما و عوامل طبیعی ) عفت  پرهیزگاری زیبایی و وقار است  درجامعه ای که ارزشها ی والای معنوی و انسانی بی اعتبار باشد و شخصیت و عالم درون انسان قهرا بر پایه ی توجه و اظهار نظر دیگران شکل بگیرد افراد سعی می کنند با هر وسیله ای از جمله لباس برای خود تشخص و تعین ایجاد کنند    پس هنر آموز محترم بیاییم ضمن آموزش خیاطی به هنرجویان فرهنگ صحیح لباس پوشیدن مطابق با فرهنگ ایران زمین را ترویج کنیم مسئولیت ما در این زمینه سنگین می باشد

 موفق باشید

/ 3 نظر / 23 بازدید
خانمی

سلام دامن شلواری را از چه منبعی برای نازکدوزی درس بديم کتاب پری شهير مفرح يا از کتاب الگو ۱ لطفا مشخص کنيد

يه معلم

کاشکی ميشد برای بچه های خياطی تو شهردزفول وشوش و اندیمشک و شوشتر يک کاری کرددانشگاه آزاد اقدام به تاسيس دانشکده فنی حرفه ای کرده آيا رشته خياطی از اين همه مکان نبايد سهمی ببرد اهواز رو بزارين برا دولتی دزفول رو بزارين برا دانشگاه آزاد